Liedon Loukinaisten kylässä, Tuulissuon teollisuusalueen reunassa, sijaitsi Liedon kunnan omistama kymmenen hehtaarin metsälö, jonka metsä oli vanhaa. Kävin Tuulissuon metsässä ensimmäisen kerran keväällä vuonna 1994 suunnitellessani seminaarityötäni Kullaan metsäoppilaitoksessa. Tarkoituksenani oli laskea Tuulissuon pesimälinnusto keväällä 1994. Metsänhoitoyhdistykseltä saamani suunnitelman mukaan metsä oli tarkoitus hakata seuraavan hakkuukauden aikana. Aioin laskea metsän pesimälinnuston myös keväällä 1995 ja verrata linnuston muuttumista hakkuun seurauksena.

 

Ensimmäisellä käynnilläni törmäsin heti vanhaan kanahaukan pesään, joka kuitenkin oli sinä vuonna asumaton. Kanahaukkakoiras siellä silti päivysti. Metsä oli vanha. Siellä oli paksusammalkuusikkoa, poronjäkälien harmaannuttamaa kalliomännikköä, pystyyn kuolleita juurikäävän vioittamia kuusia ja paikoin läpitunkematonta alikasvoskuusikkoa. Viihdyin siellä.

 

Sinä keväänä ja kesänä kävin Tuulissuon metsässä monta kertaa. Kartoitin sen pesimälinnuston yhdeksällä käynnillä, joista yksi oli yölaulajalaskenta. Sen lisäksi tein siellä puustomittauksia 13 koealalla ja sain muun muassa seuraavia lukemia: alueen pinta-ala 9,9 hehtaaria, runkoluku 692 runkoa hehtaarilla (mänty 338 ja kuusi 354 runkoa), puuston keskipituus 19 m, puuston kiintotilavuus 252 m3 hehtaarilla, pensaskerroksen runkoluku 1770 kpl/ha (mänty 123, kuusi 1062, pihlaja 262, koivut 46, haapa 31 ja kataja 246 kpl/ha), puuston ikä +90 vuotta, linnunpönttöjä 3 kpl, tikankoloja 2 ja yksi muurahaiskeko.

 

Tuulissuon metsässä pesi vuonna 1994 seuraavat lintulajit (parimäärä, tiheys paria/km2 ja dominanssi eli %-osuus kokonaismäärästä):


                                                            Paria            Tiheys           %-osuus

Peippo (Fringilla coelebs)                        14               141                38                   

Vihervarpunen (Carduelis spinus)               6                 61                16

Hippiäinen (Regulus regulus)                     3                 30                  8

Punarinta (Erithacus rubecula)                  3                 30                  8

Mustarastas (Turdus merula)                    2                 20                  5

 

Kuusitiainen (Parus ater)                          1                 10                  3

Laulurastas (Turdus philomelos)                1                10                  3

Metsäkirvinen (Anthus trivialis)                  1                 10                  3

Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)                   1                 10                  3

Puukiipijä (Certhia familiaris)                     1                 10                  3

 

Rautiainen (Prunella modularis)                 1                 10                  3

Sepelkyyhky (Columba palumbus)            1                 10                  3

Tiltaltti (Phylloscopus collybita)                  1                10                  3

Töyhtötiainen (Parus cristatus)                  1                10                  3

Yhteensä                                               37               374

 

Tuulissuon metsää ei sitten kuitenkaan hakattu vielä. Sain siis kulkea siellä vielä toisenkin kevään ja laskea sen lintuja. Vuodet eivät ole veljeksiä. Sanonta toteutui laskennoissa, sillä pesivä lintumäärä oli viidenneksen pienempi vuonna 1995 kuin 1994. Eniten vähenivät vihervarpuset ja peipot. Uusina lajeina ilmaantuivat korppi, punakylkirastas ja talitiainen. Punatulkkuja ei ollut. Vuoden 1995 pesimälinnusto oli tällainen:

 

                                                            Paria           Tiheys              %-osuus

Peippo (Fringilla coelebs)                       10,5             106                  36

Hippiäinen (Regulus regulus)                    3                 30                   10
Punarinta (Erithacus rubecula)                 2                 20                    7
Töyhtötiainen (Parus cristatus)                 2                 20                    7

Vihervarpunen (Carduelis spinus)              1                 10                    3


Mustarastas (Turdus merula)                   1                 10                    3

Kuusitiainen (Parus ater)                         1                 10                    3

Laulurastas (Turdus philomelos)                              10                    3

Metsäkirvinen (Anthus trivialis)                 1                 10                    3

Puukiipijä (Certhia familiaris)                    1                 10                    3

 

Talitiainen (Parus major)                          1                 10                    3

Sepelkyyhky (Columba palumbus)           1                 10                    3

Tiltaltti (Phylloscopus collybita)                1                 10                    3

Korppi (Corvus corax)                              1                 10                    3

Punakylkirastas (Turdus iliacus)               1                 10                    3


Rautiainen (Prunella modularis)               0,5                                   2

Yhteensä                                              29               293

 

Tuulissuon metsä hakattiin siemenpuuasentoon syksyllä 1996. Keväällä 1997 laskin metsän pesimälinnuston. Harvat siemenpuut notkuivat tuulessa. Läheisen betoniaseman ryske ja meteli kuuluivat häiritsevän selvinä. Lintuja oli vähän:

 

                                                           Paria            Tiheys

Metsäkirvinen (Anthus trivialis)                3                  30

Keltasirkku (Emberiza citrinella)              2                  20

Peippo (Fringilla coelebs)                       2                  20

Punakylkirastas (Turdus iliacus)             1                  10

Talitiainen (Parus major)                         1                  10

Yhteensä                                              9                  91

 

Laskemalla vuosien 1994 ja 1995 laskentojen keskiarvon saamme Tuulissuon parimääräksi 33 paria ja tiheydeksi 333 paria neliökilometrillä. Hakkuiden seurauksena parimäärä väheni 33:sta yhdeksään ja tiheys 333:sta 91:een eli 73 %. Pesimälinnustosta hävisivät kaikki sulkeutuneen kuusivaltaisen metsän lajit. Vaikka hakkuussa säilytettiin korppien tuulenpesäpuu, muutti korppipari pesimään naapurimetsään.

 

Keväällä 2009 lasken pesimälinnuston jälleen uudemman kerran, jos paikkaa ei ole räjäytetty taivaan tuuliin tai rakennettu.

Tässä karttalinkki Tuulissuon metsän
arvioituun keskipisteeseen: (http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=8000&text=Tuulissuon+mets%C3%A4&y=6707704&x=1578366&lang=FI)